Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2023 година

20.12.2023

Крайни срокове за подаване на "Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване" и плащания на каса

Община Лясковец уведомява, че поради годишно приключване на 2023 година, крайният срок за подаване на Декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и…

14.12.2023

Предложение от Председателя на Общински съвет Лясковец относно допълнение към Доклада на Кмета на Община Лясковец неразделна част от Предложението за приемане на План-сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2024 г.

Предложение от Сергей Добрев - Председател на Общински съвет Лясковец:Във връзка с влязло в сила Решение № 96 от 06.04.2023г. по АД №56 / 2023 г. по описа на…

12.12.2023

Обява за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-1063/05.12.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

11.12.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.12.2023 г.

11.12.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

08.12.2023

„Ден на отворените врати“ в Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец

На 14.12.2023 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец ще се проведе „Ден на отворените врати“ за всички, които желаят да се запознаят с дейността…

04.12.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

30.11.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 година…

30.11.2023

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-994 / 13.11.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 1819 (хиляда осемстотин и деветнадесет)…

29.11.2023

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - План-сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)…

29.11.2023

Обявление на Министерството на околната среда и водите за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000280 „Златаришка река“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за…

28.11.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.11.2023 г.

26.11.2023

27.11.2023 г. ще бъде неучебен ден за училищата на територията на община Лясковец

Понеделник, 27 ноември 2023 г., ще бъде неучебен ден за училищата на територията на община Лясковец. Причината е усложнената зимна обстановка, лошите метеорологични…

22.11.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

22.11.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.11.2023 г.

21.11.2023

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-973 / 07.11.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти и 1…

21.11.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 22.11. 2023 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде…

20.11.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, На 21.11.2023 от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде…

20.11.2023

Обявление на Министерството на околната среда и водите за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000279 „Стара река“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за…

20.11.2023

Въвеждане на временна организация на движението по ул. „Васил Левски“, гр. Лясковец

Община Лясковец уведомява, че със Заповед №2373 / 17.11.2023 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда Временна организация на движението (ВОД) на обект: “Уличен…

20.11.2023

Обява за провеждане на конкурс за заемането на длъжност за военен оркестрант във военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции

Офис за военен отчет в Община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-952 / 02.11.2023 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 1 (една)…

16.11.2023

Забрана за организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици

Заповеди на изпълнителния директор на БАБХ във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на особено опасни заболявалия по животните, възникнали на…

15.11.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.11.2023 г.

13.11.2023

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-972 / 06.11.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер -…

13.11.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност във военно формирование 44510 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-803/19.09.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност - „Началник на…

09.11.2023

Провеждане на тестове за техническа годност на системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР (ГДПБЗН- МВР), в изпълнение на договор №1983опд-34 / 27.09.2022 г., е реализирала система за клетъчно…

07.11.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 08.11. 2023 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде…

07.11.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.11.2023 г.

07.11.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, На 07.11.2023 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде…

03.11.2023

Обявление №М-3639 #1 / 02.11.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2255 от 02.11.2023 г. на Кмета на…

02.11.2023

Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната…

01.11.2023

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 04.11.2023 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства на 05.11.2023 г.

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 04.11.2023 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на втори тур на…

01.11.2023

Заповед във връзка с провеждането на втори тур на изборите за кмет на Община Лясковец и кметове на кметства на 05 ноември 2023 г.

Заповед №2230 / 31.10.2023 г. за забрана на продажбата и сервирането на спиртни напитки и провеждането на масови прояви във връзка с провеждането на втори тур на…

31.10.2023

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г., по секции в община Лясковец.

27.10.2023

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2023/2024

Заповеди №№ 2183, 2179, 2181, 2182, 2180, 2178 / 25.10.2023 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от…

27.10.2023

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността Директор на Детска градина „Вълшебство” - с. Драгижево

Допуснати до конкурс кандидати за заемане на длъжността Директор на Детска градина „Вълшебство” - с. Драгижево, общ. Лясковец:1. Ани Петрова

24.10.2023

Въвеждане на временен режим на движение на МПС по улиците в с. Добри дял

Община Лясковец уведомява, че със Заповед №2169 / 24.10.2023 г. на Кмета на Община Лясковец, от 24.10.2023 г. се въвежда временен режим на движение на МПС по улиците в с. Добри…

24.10.2023

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на проекта за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г., за землището на с. Драгижево

Заповед №ПО-09-482 / 20.10.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на проекта за разпределение на масивите за…

23.10.2023

Провеждане на разяснителна кампания сред населението и демонстрация със Специализирани устройства за машинно гласуване

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, уведомяваме гражданите на община Лясковец, че ще се…

19.10.2023

Заповед във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед №2132 / 18.10.2023 г. за забрана на продажбата и сервирането на спиртни напитки и провеждането на масови прояви във връзка с провеждането на избори за общински…

19.10.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 19.10.2023 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

18.10.2023

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., по секции в община Лясковец.

18.10.2023

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 28.10.2023 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 28.10.2023 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на избори за…

17.10.2023

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.

Заповед № ПО-09-321/06.10.2023, Заповед № ПО-09-320/06.10.2023 г., Заповед № ПО-09-330/09.10.2023 г., Заповед № ПО-09-325/09.10.2023 г., Заповед № ПО-09-332/09.10.2023 г., и Заповед № ПО-09-331/09.10.2023…

13.10.2023

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №ОХ-877 / 11.10.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

13.10.2023

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и Кметове, е създадена необходимата организация българските граждани…

12.10.2023

Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания

Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, Община Лясковец уведомява, че в срок до 17:00 часа на 14 октомври 2023 г…

12.10.2023

Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги в Община Лясковец

Съгласно чл. 49, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от днес - 12.10.2023 г., Община Лясковец представя на вниманието на заинтересованите лица и…

12.10.2023

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

11.10.2023

Обявление №М-3428 #1 / 11.10.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №2075 от 11.10.2023г. на Кмета на Община…

11.10.2023

Обявление №М-3415 #1 / 11.10.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №2074 от 11.10.2023 г. на Кмета на…

11.10.2023

Обявление №М-3229 #1 / 11.10.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №2076 от 11.10.2023 г. на Кмета на Община…

11.10.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 12.10.2023 от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато…

10.10.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 11.10.2023 от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде…

04.10.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.10.2023 г.

04.10.2023

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец.

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-9683/28.09.2023 г. на Областен управител на област Велико…

02.10.2023

Уведомление за прекъсване на водоподаването

"Водоснабдяване и канализация - Йовковци" ООД уведомява, че на 04.10.2023 г. от 8:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде прекъснато поради извършване на промивка и…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №2022 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №2021 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №2020 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №2019 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №2007 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №2006 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1999 / 29.09.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

02.10.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1998 / 29.09.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

29.09.2023

Въвеждане на временен режим на движение на МПС по улиците в с. Добри дял

Община Лясковец уведомява, че със Заповед №1981/28.09.2023 г. на Зам. кмета на Община Лясковец от 29.09.2023 г. се въвежда временен режим на движение на МПС по улиците в с…

26.09.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.09.2023 г.

26.09.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

25.09.2023

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Заповед №1923 / 20.09.2023 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети във връзка с…

25.09.2023

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед №1922 / 20.09.2023 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

21.09.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 16 от 1…

21.09.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Вълшебство” - с. Драгижево

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 16 от 1…

21.09.2023

Разяснителни материали във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Централната избирателна комисия разпространява дигитални, видео и аудио материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, във връзка с…

21.09.2023

Кметства в община Лясковец, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

Кметства в община Лясковец, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

21.09.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и…

20.09.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

20.09.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

20.09.2023

Предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Настоящата процедура за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към…

19.09.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

15.09.2023

Обявление №М-3284 #1 / 15.09.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1818 от 15.09.2023 г. на Кмета на Община…

14.09.2023

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., по секции в община Лясковец.

13.09.2023

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

13.09.2023

Въвеждане на временен режим на движение на МПС по улиците в с. Добри дял

Община Лясковец уведомява, че със Заповед №1769 / 07.09.2023 г. на Кмета на Община Лясковец от 18.09.2023 г. се въвежда временен режим на движение на МПС по улиците в с. Добри…

12.09.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.09.2023 г.

12.09.2023

Обява за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-695 / 18.08.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във…

08.09.2023

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед №1656 / 28.08.2023 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

08.09.2023

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед №1655 / 28.08.2023 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

07.09.2023

Обявление №М-2961 #1 / 05.09.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1761 от 05.09.2023 г. на Кмета на…

05.09.2023

Община Лясковец приема предложения от местната общност във връзка с подготовката на проектобюджета за 2024 година и актуализирани бюджетни прогнози за периода 2025-2026 година

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на проектобюджета за 2024 година и актуализирани бюджетни прогнози за периода 2025-2026 година…

31.08.2023

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между учебните институции

Заповед №1739 / 31.08.2023 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на…

30.08.2023

Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

30.08.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

30.08.2023

Обява относно допълнителен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023/2024 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен допълнителен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024…

30.08.2023

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-685 / 17.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в…

28.08.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

24.08.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

23.08.2023

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на Община Лясковец за 2022 г.

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на Община Лясковец за 2022 г.

16.08.2023

Въвеждане на временен режим на движение на МПС в с. Добри дял

Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №1551 от 14.08.2023 г. на Кмета на Община Лясковец и във връзка с изпълнение на обект “Реконструкция и подмяна на участъци…

15.08.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.08.2023 г.

15.08.2023

Покана за Публично обсъждане на проекта на бюджет на община Лясковец за 2023 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община Лясковец, юридически лица…

15.08.2023

Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка и подчинени военни формирования за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-648 / 07.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в…

14.08.2023

Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

Общински съвет - Лясковец, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите от Временната комисия, създадена с Решение №582 /…

11.08.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението в село Джулюница

Заповед №1539 / 10.08.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението, във връзка с организираните от Община Лясковец и НЧ „Пробуждане-1896“, с. Джулюница XIII…

11.08.2023

Обявление №М-1839 #5 / 03.08.2023 г. обнародвано в „Държавен вестник“ брой 69 издаден на 11.08.2023 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:С Решение №609, взето с протокол №75…

11.08.2023

Обявление №М-1768 #4 / 03.08.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ брой 69 издаден на 11.08.2023 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:С Решение № 612, взето с протокол №…

10.08.2023

Обява за провеждане на конкурс във военно формирование 54800 - Национална гвардейска част, за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-322 / 28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 (осемдесет)…

10.08.2023

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ДОКОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“,КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА…

08.08.2023

Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2022 година

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за…

08.08.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.08.2023 г.

07.08.2023

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

Заповед №РД-07-18 / 04.08.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между…

04.08.2023

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на Община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт, да го публикува на интернет…

04.08.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

03.08.2023

Обявление №М-2052 #2 / 03.08.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 610 по Протокол № 75 от заседание…

03.08.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 22970 - София от състава на Командване за логистична поддръжка

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-892 / 28.07.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 (една)…

03.08.2023

Обява за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 - Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-562 / 05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни…

02.08.2023

Обява за изготвени предварителени регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от…

02.08.2023

Местно предприятие представи проект за осигуряване на нови работни места

На 1-ви август 2023 в залата на Община Лясковец се проведе информационно събитие във връзка със стартирал проект „Създаване на работни места в Община Лясковец“ на…

01.08.2023

Обявление на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Община Лясковец, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените…

28.07.2023

Информационни материали за заболяването Африканска чума по свинете и изисквания за биосигурност в личните свиневъдни стопанства, във връзка с констатирани случаи на Африканска чума при домашни прасета в страната

Какво е Африканска чума по свинете (АЧС)?Африканската чума по свинете (АЧС) е заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине, което причинява изключително…

28.07.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на Предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в ПИ УПИ-VII…

24.07.2023

Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Утвърден Годишен списък за 2023 г. на основание чл. 14, ал. 2 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински…

24.07.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

24.07.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

21.07.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

20.07.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…
Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в…

20.07.2023

Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в община Лясковец

Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в гр. Лясковец и съставните села.Опушването срещу комари ще се извърши във вечерните часове от 21:00…

20.07.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в Общинска администрация на община Лясковец - едно работно място

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и необходимостта от провеждане…

20.07.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец - едно работно място

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс…

18.07.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.07.2023 г.

17.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-236/10.07.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 80…

13.07.2023

Обявление №М-1961 #1 / 13.07.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1354 от 13.07.2023 г. на Кмета на…

12.07.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждането на автомобилно състезание по планинско изкачване „Раховец - Лясковец 2023”

Заповед №1270 / 03.07.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението (ВОД) при провеждане на автомобилно състезание по планинско изкачване „Раховец -…

11.07.2023

Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново

Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация…

10.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЗРД-816 / 23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 (триста деветдесет и три)…

10.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-754 / 22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 (сто и…

07.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност чрез приемане на военна служба на лице, завършило граждански висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-525 / 28.06.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер за…

07.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-497 / 21.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

04.07.2023

Започват строително-ремонтни дейности на ритуалната зала в Гробищен парк-Лясковец

Община Лясковец уведомява гражданите, че предстоят строително-ремонтни дейности на Дома на покойника в Гробищен парк-град Лясковец. Във връзка с това ще бъдат…

04.07.2023

Обява за свободно работно място за длъжността „Шофьор” по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

04.07.2023

Обява за свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 година…

04.07.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.07.2023 г.

03.07.2023

Съобщение на "ВиК Йовковци" за спиране на водоподаването на улица "Иван Вазов" в град Лясковец

"ВиК Йовковци" ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт на 03.07.2023г. (Понеделник) от 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде спряно водоподаването…

27.06.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.06.2023 г.

21.06.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-530/09.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

16.06.2023

Заповед относно предприемане на мерки с цел намаляване на риска от пожари в житните масиви

Заповед №1166 / 15.06.2023 г. относно предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и/или ползвателите на земеделски земи и горски масиви, с цел…

16.06.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от помещение, представляващо публична общинска собственост

Заповед №1177 / 15.06.2023 г. проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на част от помещение, представляващо публична общинска…

16.06.2023

Покана за участие в процедурата по избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец

В изпълнение на Решение №573 / 25.05.2023 г на Общински съвет - Лясковец, конкурсната комисия за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец кани…

15.06.2023

Заповед за създаване на временна организация на движението във връзка с празничните прояви, организирани от Община Лясковец през месец юни

Заповед №1158 / 12.06.2023 г. за създаване временна организация на движението на моторни превозни средства при провеждане на следните прояви, организирани от Община…

13.06.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.06.2023 г.

12.06.2023

Обявление №М-2019 #1 / 12.06.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1145 от 09.06.2023г. на Кмета на…

06.06.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.06.2023 г.

05.06.2023

Съобщение до представителите на местния бизнес във връзка с изложение в град Подгорица, Черна гора

Община Лясковец уведомява представителите на местния бизнес, че през месец септември 2023 година ще се проведе изложение за представяне на български храни и напитки…

30.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 30.05.2023 г.

30.05.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

29.05.2023

Обявление №М-1768 #1 / 18.05.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 26.05.2023 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план - …

23.05.2023

Заповед за забраняване къпането в необезопасените и неохраняеми водни обекти

Заповед №1038 / 22.05.2023 г. за забраняване къпането в необезопасените и неохраняеми водни обекти на територията на община Лясковец.

23.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.05.2023 г.

22.05.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда - публична общинска собственост

Заповед №1028 / 19.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на сграда с идентификатор 44793.315.1.2 - публична…

17.05.2023

Оценени са творбите на участвалите ученици в конкурса за рисунка "Фолклорните традиции в моя роден край"

Оценяваща комисия с председател доц. д-р Цанко Стефанов разгледа всички рисунки и класира най-добрите творби в тазгодишния конкурс за ученическа рисунка…

16.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.05.2023 г.

15.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидротерм 2020" ЕООД и "Агробио 21" ЕООД за изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в…

15.05.2023

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: Служител „Информация“ по проект: № BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“, финансиран…

12.05.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с Празника на село Драгижево и провеждането на IV Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме“

Заповед №969 / 11.05.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението в село Драгижево, на 20 май (събота), от 9:30 ч. до 16:30 часа, чрез затваряне за движение на…

11.05.2023

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението по път от общинската пътна мрежа в село Козаревец

Община Лясковец уведомява, че се въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Смяна на съществуваща…

10.05.2023

Обявление №М-1477 #1 / 05.05.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 897 от 05.05.2023 г. на Кмета на…

10.05.2023

Обявление №М-1379 #1 / 09.05.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 572 по Протокол № 72 от заседание…

09.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.05.2023 г.

09.05.2023

Национална кампания на Асоциация за инсулт и афазия "Живот след инсулт" по повод Европейски ден за информираност за инсулта

Община Лясковец застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“ по повод 09.05.2023 г. -…

03.05.2023

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Община Лясковец

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията Почетен гражданин и носител на Годишната награда на Община Лясковец - звания, които по…

03.05.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждането на „Национален събор на овцевъдите в България”

Заповед №850 / 26.04.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”, чрез затваряне за…

28.04.2023

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец

Община Лясковец уведомява участника в процедурата по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за резултата от проведената…

28.04.2023

Обявление №М-1564 #1 / 28.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 870 от 28.04.2023 г. на…

28.04.2023

Съобщение във връзка с извършване на профилактика на сигнализационна система

Уважаеми съграждани,Община Лясковец Ви уведомява, че на 2 май 2023 година ще се извърши профилактика на сигнализационната система. Сирените /сигнализационната…

25.04.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.04.2023 г.

25.04.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-310 / 19.04.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за…

25.04.2023

Обща информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз

Обща информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз, изготвена с цел постигане на единен и координиран подход относно информираността на…

24.04.2023

Обявление №М-795 #2 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 829 от 24.04.2023 г. на Кмета на…

24.04.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

18.04.2023

Обявление за три свободни работни места за длъжността: „Контрольор - охранител” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г.

Във връзка с реализацията на проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по процедура за подбор на…

18.04.2023

Обявление за едно свободно работно място за длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г.

Във връзка с реализацията на проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по процедура за подбор на…

18.04.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.04.2023 г.

13.04.2023

Обявление №М-2567 #2 / 13.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 785 от 13.04.2023 г. на Кмета на…

13.04.2023

Обявление №М-490 #1 / 13.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение №554 по Протокол №71 от заседание…
Статут на конкурс за рисунка "Фолклорните традиции…

13.04.2023

Статут на конкурс за рисунка "Фолклорните традиции в моя роден край"

Община Лясковец приема до 5 май 2023 година творби на учениците, желаещи да се включат в петото издание на Областния конкурс за рисунка "Фолклорните традиции в моя…

13.04.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

13.04.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

12.04.2023

Заповед за предприемане на мерки в периода, в който са налице предпоставки за усложняване на пожарната обстановка, с цел превенция и намаляване риска от пожари в горския фонд

Заповед №773 /11.04.2023 г. за предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и/или ползвателите на горски масиви, в периода, в който са налице…

11.04.2023

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец

Протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед №719 / 03.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец, проведено на 07.04.2023 г.

07.04.2023

Уведомление до допуснатия кандидат в обявения конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец

Уведомление по чл. чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:На основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане…

06.04.2023

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в община Лясковец“

Уважаеми дами и господа, във връзка с изпълнението на Проект №BG05SFPR002-2.001-0150-C01-„Грижа в дома в община Лясковец“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“…

06.04.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждането на "Великденски фестивал - Лясковец 2023"

Заповед №741 / 05.04.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението за периода от 12.04.2023 г.- 17.04.2023 г., поради провеждането на празнични мероприятия и…

05.04.2023

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението между селата Джулюница и Бряговица

Община Лясковец уведомява за въвеждането на временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Нивелации на…

04.04.2023

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни…

31.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 4 (четири)…

29.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.03.2023 г.

27.03.2023

График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец в предизборния ден за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

График по Секционни избирателни комисии за получаване на изборните материали в предизборния ден - 1 април 2023 година (събота) от РИК и Общинска администрация при…

24.03.2023

Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Заповед №609 / 21.03.2023 г. във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

23.03.2023

Обучение на членовете на секционно избирателните комисии от представители на Районна избирателна комисия - Велико Търново във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Във връзка с провеждането на избори за народни представители, насрочени на 2 април 2023 година, уведомяваме всички членове на секционно избирателни комисии, че на 28…

23.03.2023

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

23.03.2023

Обява за провеждане на конкурс във военно формирование 54800 - Национална гвардейска част, за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни…

22.03.2023

Заповед на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за изменение на заповед за одобряване на споразумението за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Джулюница

Заповед №ПО-09-311-1 / 21.03.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за изменение на Заповед №ПО-09-311 / 27.09.2022 г. по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и…

22.03.2023

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., по избирателни секции в община Лясковец.

21.03.2023

Обявление №М-907 #1 / 21.03.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 611 от 21.03.2023 г. на Кмета на…

21.03.2023

Обявление №М-614 #2 / 21.03.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 612 от 21.03.2023 г. на Кмета на…

21.03.2023

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „общ работник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Обявление за две свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически сътрудник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „Аниматор” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Справка за постъпилите мнения, становища и предложения във връзка с проекта за Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Проектът на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е публикувани…

21.03.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

20.03.2023

Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Утвърден Годишен списък за 2023 г. на основание чл. 14, ал. 2 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински…

17.03.2023

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда по одобрен проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги и психологическа подкрепа в домашна…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Шофьор” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален работник“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Психолог“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана…

17.03.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни приходи”

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при…

14.03.2023

Обява за провеждане на среща с представители на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново и випускниците от средно училище „Максим Райкович“ - гр. Лясковец

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във връзка с обявения прием на кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 г. за придобиване на…

14.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.03.2023 г.

14.03.2023

Община Лясковец приема предложения на местната общност за бюджетната прогноза за периода 2024-2026 година

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 година приема предложения на…

10.03.2023

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-194 / 07.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за…

09.03.2023

Материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г., Централната избирателна комисия разпространява видео и аудио материали разясняващи…

07.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.03.2023 г.

07.03.2023

Справка за предоставените от общините средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2022 г.

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за…

02.03.2023

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец.

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико…

01.03.2023

Заповед за изменение на заповед във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г.

Заповед №497 / 28.02.2023 г. за изменение на Заповед №2359 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път” в землището на гр. Лясковец…

01.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 01.03.2023 г.

01.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 88 (осемдесет и осем)…

28.02.2023

Проект на Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Ha основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински…

24.02.2023

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед №466 / 23.02.2023 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

24.02.2023

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №465 / 23.02.2023 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

23.02.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в Общинска администрация на община Лясковец - 1 (едно) работно място

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и необходимостта от провеждане…

23.02.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец - 1 (едно) работно място

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс…

23.02.2023

Организиране на информационен ден по обявена сесия за набиране на проектни предложения към Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец за 2023 година

22.02.2023

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

21.02.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.02.2023 г.

20.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

17.02.2023

Представяне на Анализ на потребностите от социални услуги в община Лясковец и обсъждане на Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Съгласно чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от днес - 17.02.2023 г., Община Лясковец представя на вниманието на заинтересованите лица и…

17.02.2023

Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Лясковец

На заинтересованите лица и организации се предоставя 30 дневен срок, считан от 17.02.2023 г. за предложения и становища.Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от…

17.02.2023

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

17.02.2023

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

16.02.2023

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., по секции в община Лясковец.

16.02.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…
Община Лясковец приема заявления за участие в новата…

15.02.2023

Община Лясковец приема заявления за участие в новата процедура за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 10.05.2023 г.

Община Лясковец Ви уведомява, че на 20.12.2022 г. беше даден старт на новата процедура за енергийна ефективност (т.н. „саниране“) на многофамилни жилищни сгради в режим…

14.02.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.02.2023 г.

08.02.2023

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед №379 / 08.02.2023 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

08.02.2023

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед №378 / 08.02.2023 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

07.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 95…

07.02.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.02.2023 г.

07.02.2023

Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I - за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

Заповед №365 / 06.02.2023 г. за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I - за площад в квартал 80 по ПУП на…

07.02.2023

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

Проектът на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр…

06.02.2023

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2023

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение № 524 от Протокол № 66 от заседание на Общински съвет Лясковец…

31.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 31.01.2023 г.

30.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Националната гвардейска част

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за допускане до участие и…

30.01.2023

Обява относно ранен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023-2024 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023-2024 г. за…

26.01.2023

Съобщение за оспорване на Решение № 504 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново…

25.01.2023

Прекъсване на електронните административни услуги поради профилактика на Държавния хибриден частен облак

Община Лясковец информира потребителите на електронни административни услуги, че съгласно уведомително писмо от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на…

24.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.01.2023 г.

23.01.2023

Съобщение за въвеждане на временен режим на движение на МПС по общински път Лясковец-Честово

Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №2773 от 19.12.2022 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда временен режим на движение на МПС по общински път…

18.01.2023

Обявление №М-2622 #2 / 06.01.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 17.01.2023 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 515, взето с протокол № 64 на редовно заседание на Общински съвет -…

18.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишка длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-388 / 21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ - гр…

18.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1160 / 14.12.2022 г. на министъра на отбраната и заповед №РД-36 / 11.01.2023 г. на началника на…

17.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.01.2023 г.

13.01.2023

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации:•…

13.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1192 / 23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за…

10.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.01.2023 г.

09.01.2023

Обявление №М-3852 #1 / 06.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 32 от 04.01.2023г. на Кмета на…

06.01.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

05.01.2023

Обявление №М-3830 #1 / 05.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 33 от 04.01.2023 г. на Кмета на…

03.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.01.2023 г.

03.01.2023

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…