Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2015 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 45 / 28.12.2015

Относно: Отмяна на Решение № 27/30.11.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 44 / 28.12.2015

Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 43 / 28.12.2015

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2016 година.

Решение № 42 / 28.12.2015

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 41 / 28.12.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 40 / 28.12.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 39 / 28.12.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 38 / 28.12.2015

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 37 / 28.12.2015

Относно: Изменение на Решение № 615/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 36 / 28.12.2015

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 35 / 28.12.2015

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващи водопровод и канал за нуждите на поземлен имот (ПИ) с № 210006 по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Козаревец, община Лясковец.

Решение № 34 / 28.12.2015

Относно: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване (ПУПЗ) за определяне на градоустройствена основа за застрояване и Инвестиционен проект за строежи в поземлен имот с № 008005 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Гойчето”.

Решение № 33 / 28.12.2015

Относно: Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.

Решение № 32 / 28.12.2015

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2016 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 31 / 28.12.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 30 / 28.12.2015

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 29 / 28.12.2015

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 28 / 30.11.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 27 / 30.11.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 26 / 30.11.2015

Относно: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2016 г.

Решение № 25 / 30.11.2015

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

Решение № 24 / 30.11.2015

Относно: Определяне на общински съветници за участие в Работна група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.

Решение № 23 / 30.11.2015

Относно: Определяне на представител на Общински съвет - Лясковец в Общото събрание на „Асоциация общински гори“.

Решение № 22 / 30.11.2015

Относно: Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

Решение № 21 / 30.11.2015

Относно: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”.

Решение № 20 / 30.11.2015

Относно: Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Решение № 19 / 30.11.2015

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „БУЛМЕКС – ОЛ” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 18 / 30.11.2015

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.

Решение № 17 / 30.11.2015

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 16 / 30.11.2015

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.

Решение № 15 / 30.11.2015

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.

Решение № 14 / 30.11.2015

Относно: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2015 г.

Решение № 13 / 30.11.2015

Относно: Предложение за фиксиране работното време на председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 12 / 30.11.2015

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.

Решение № 11 / 30.11.2015

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 10 / 30.11.2015

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 9 / 30.11.2015

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 8 / 30.11.2015

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 7 / 30.11.2015

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 6 / 30.11.2015

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 5 / 30.11.2015

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 4 / 13.11.2015

Относно: Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Решение № 3 / 13.11.2015

Относно: Създаване на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Решение № 2 / 13.11.2015

Относно: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 1 / 06.11.2015

Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 697 / 05.10.2015

Относно: Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.

Решение № 696 / 05.10.2015

Относно: Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.

Решение № 695 / 05.10.2015

Относно: Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.

Решение № 694 / 23.09.2015

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Кметство Добри дял.

Решение № 693 / 23.09.2015

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.

Решение № 692 / 23.09.2015

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.

Решение № 691 / 23.09.2015

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.

Решение № 690 / 23.09.2015

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.

Решение № 689 / 23.09.2015

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.

Решение № 688 / 23.09.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 687 / 23.09.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 686 / 23.09.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 685 / 23.09.2015

Относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 684 / 23.09.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 683 / 23.09.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 682 / 23.09.2015

Относно: Предложение за отлагане предложението относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков - 1903” с.Добри дял, община Лясковец.

Решение № 681 / 23.09.2015

Относно: Съгласие за включване на общински полски пътища в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, издавани от директора на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново, за стопанската 2015/2016 г.

Решение № 680 / 23.09.2015

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2016 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 679 / 23.09.2015

Относно: Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.

Решение № 678 / 23.09.2015

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), представляващ самостоятелна съставна част от Комлексен проект за инвестиционна инициатива за утвърждаване трасе на линеен обект - канализация (дъждовен колектор) за отвеждане на повърхностните, атмосферните и подпочвените води от района на обект „Склад за търговия на едро с налични стоки” в урегулиран поземлен имот (УПИ) с № 145054 по Картата на възстановената собственост в землището на гр.Лясковец.

Решение № 677 / 23.09.2015

Относно: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план, за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 676 / 23.09.2015

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 139004 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.

Решение № 675 / 23.09.2015

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр.Лясковец.

Решение № 674 / 23.09.2015

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 258 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Брода”.

Решение № 673 / 23.09.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по 1-ва (първа) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.“, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион“.

Решение № 672 / 23.09.2015

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” - гр.Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк.

Решение № 671 / 23.09.2015

Относно: Предоставяне на еднократна парична помощ на Мартин Димитров Тенчев от с.Джулюница, община Лясковец.

Решение № 670 / 23.09.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 650/27.08.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година.

Решение № 669 / 23.09.2015

Относно: Допълване на Решение № 654/27.08.2015 г. за определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 10.08.2015 г.

Решение № 668 / 23.09.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 667 / 23.09.2015

Относно: Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 година - 2018 година.

Решение № 666 / 27.08.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 665 / 27.08.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 664 / 27.08.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 663 / 27.08.2015

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 година.

Решение № 662 / 27.08.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 661 / 27.08.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 660 / 27.08.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 659 / 27.08.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 658 / 27.08.2015

Относно: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Колектор за дъждовни води” за отводняване на поземлен имот с № 145054 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец.

Решение № 657 / 27.08.2015

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица.

Решение № 656 / 27.08.2015

Относно: Отчет на ликвидатора на Сдружение „За чисти селища” за дейността му през периода 14.10.2014 г. - 15.07.2015 г.

Решение № 655 / 27.08.2015

Относно: Даване на съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение „Активни за нашия регион” за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Решение № 654 / 27.08.2015

Относно: Определяне основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 653 / 27.08.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 585/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 652 / 27.08.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 651 / 27.08.2015

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в колективния орган на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 650 / 27.08.2015

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година.

Решение № 649 / 30.07.2015

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2015 година.

Решение № 648 / 30.07.2015

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.

Решение № 647 / 30.07.2015

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2015 година до 30 юни 2015 година.

Решение № 646 / 30.07.2015

Относно: Възмездно придобиване на право на собственост от физическо лице.

Решение № 645 / 30.07.2015

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 644 / 30.07.2015

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 643 / 30.07.2015

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 642 / 30.07.2015

Относно: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) - за частта от трасе на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - пътна връзка, довеждащ водопровод и външно електрозахранване, преминаваща в сервитута на поземлен имот (ПИ) с № 000300 - път ІV клас, отразен по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Драгижево, община Лясковец, необходими за обслужване на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци”, разположен в ПИ № 000148 по КВС на землището на с.Малки чифлик, община Велико Търново и в ПИ № 000338 по КВС на землището на с.Шереметя, община Велико Търново.

Решение № 641 / 30.07.2015

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2015 година.

Решение № 640 / 30.07.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 639 / 30.07.2015

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2015 година.

Решение № 638 / 30.07.2015

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2015 година.

Решение № 637 / 30.07.2015

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2015/2016 година.

Решение № 636 / 01.07.2015

Относно: Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставяне на социални услуги в Община Лясковец”.

Решение № 635 / 17.06.2015

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 634 / 17.06.2015

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.

Решение № 633 / 17.06.2015

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.

Решение № 632 / 17.06.2015

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 631 / 17.06.2015

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 630 / 17.06.2015

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 629 / 17.06.2015

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 628 / 17.06.2015

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 627 / 17.06.2015

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година, одобрена с Протокол от 12.06.2015 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

Решение № 626 / 17.06.2015

Относно: Осигуряване на достъп до имот № 008005 по Картата на възстановената собственост (КВС) на с. Джулюница, община Лясковец.

Решение № 625 / 17.06.2015

Относно: Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2014-2015 г., сравнена с предходната стопанска 2013-2014 г.

Решение № 624 / 17.06.2015

Относно: Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2014 година.

Решение № 623 / 17.06.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по първа покана за набиране на проектни предложения по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”.

Решение № 622 / 17.06.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване” по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.002 „Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Решение № 621 / 17.06.2015

Относно: Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 17.06.2015 г. на закрито заседание.

Решение № 620 / 28.05.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 619 / 28.05.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 618 / 28.05.2015

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 година.

Решение № 617 / 28.05.2015

Относно: Предложение за приемане на шестмесечен мораториум върху разпореждането с общинско имущество.

Решение № 616 / 28.05.2015

Относно: Утвърждаване на Списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 г., както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 615 / 28.05.2015

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 614 / 28.05.2015

Относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец.

Решение № 613 / 28.05.2015

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.

Решение № 612 / 28.05.2015

Относно: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец.

Решение № 611 / 28.05.2015

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 610 / 28.05.2015

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 609 / 28.05.2015

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 г.

Решение № 608 / 28.05.2015

Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2016 година.

Решение № 607 / 28.05.2015

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 606 / 28.05.2015

Относно: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г.

Решение № 605 / 28.04.2015

Относно: Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост.

Решение № 604 / 28.04.2015

Относно: Учредяване на вещно право на ползване.

Решение № 603 / 28.04.2015

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 602 / 28.04.2015

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 601 / 28.04.2015

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 600 / 28.04.2015

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 599 / 28.04.2015

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на обекти, разположени в поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец (бивш стопански двор).

Решение № 598 / 28.04.2015

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2015 година в Община Лясковец.

Решение № 597 / 28.04.2015

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2014 година.

Решение № 596 / 28.04.2015

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2015 година.

Решение № 595 / 28.04.2015

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2015 година.

Решение № 594 / 28.04.2015

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2014 година.

Решение № 593 / 28.04.2015

Относно: Удължаване на сроковете на действие на сключените договори за наем на предоставени пасища и мери от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за индивидуално ползване.

Решение № 592 / 28.04.2015

Относно: Приемане на решение за отмяна на Решение № 587/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, прието с Протокол № 56/26.03.2015 г.

Решение № 591 / 26.03.2015

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, през 2015 година.

Решение № 590 / 26.03.2015

Относно: Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, по видове и категории обекти, през 2014 година.

Решение № 589 / 26.03.2015

Относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в терен по §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Решение № 588 / 26.03.2015

Относно: Отдаване под наем за стопанската 2014/2015 година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните землища и определяне на наемна цена за ползването им.

Решение № 587 / 26.03.2015

Относно: Утвърждаване на списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване, както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 586 / 26.03.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване” към Фонд „Социална закрила”, Мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

Решение № 585 / 26.03.2015

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 584 / 26.03.2015

Относно: Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 583 / 26.03.2015

Относно: Календарен план - сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 582 / 26.03.2015

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2015 година.

Решение № 581 / 26.03.2015

Относно: Приемане на План за защита при бедствия в Община Лясковец.

Решение № 580 / 26.03.2015

Относно: Предоставяне на средства за временна финансова помощ.

Решение № 579 / 26.03.2015

Относно: Предоставяне на средства за временна финансова помощ.

Решение № 578 / 26.03.2015

Относно: Предоставяне на средства за временна финансова помощ.

Решение № 577 / 26.03.2015

Относно: Предоставяне на еднократна парична помощ на Йордан Христов Георгиев от гр.Лясковец за операция в гр.София.

Решение № 576 / 26.03.2015

Относно: Приемане допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 575 / 26.03.2015

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2016 година - 2018 година.

Решение № 574 / 26.03.2015

Относно: Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 573 / 17.02.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 572 / 17.02.2015

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ електропровод за нуждите на поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец.

Решение № 571 / 17.02.2015

Относно: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване - работен устройствен план извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец и Инвестиционен проект за „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост”.

Решение № 570 / 17.02.2015

Относно: План за действие за интегриране на ромската общност на територията на Община Лясковец 2015 - 2020 година.

Решение № 569 / 17.02.2015

Относно: Приемане на План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 568 / 17.02.2015

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинския план за действие на младежта през 2014 г.

Решение № 567 / 17.02.2015

Относно: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 566 / 17.02.2015

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

Решение № 565 / 17.02.2015

Относно: Предоставяне на еднократна помощ на Еленка Кръстева Стоева от гр.Лясковец за преодоляване на щети, вследствие на пожар в обитаваното жилище.

Решение № 564 / 17.02.2015

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 563 / 17.02.2015

Относно: Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

Решение № 562 / 29.01.2015

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 561 / 29.01.2015

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.

Решение № 560 / 29.01.2015

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2014 година до 31 декември 2014 година.

Решение № 559 / 29.01.2015

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 558 / 29.01.2015

Относно: Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

Решение № 557 / 29.01.2015

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 година.

Решение № 556 / 29.01.2015

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 555 / 29.01.2015

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2014 година.

Решение № 554 / 29.01.2015

Относно: Предоставяне на средства по временна финансова помощ.

Решение № 553 / 29.01.2015

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 552 / 29.01.2015

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 551 / 29.01.2015

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 550 / 16.01.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.

Решение № 549 / 16.01.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М01 „ Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец - УПИ I“.

Решение № 548 / 16.01.2015

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2015 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и изграждане на слънцезащитен навес в Детска ясла „Мир“ в град Лясковец“.