Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2021 година

21.12.2021

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за приемане на План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2022 г.

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за приемане на План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и…

21.12.2021

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с…

21.12.2021

МВР напомня основни правила за безопастност по време на празниците

МВР напомня основни правила за безопастност на дома и при използване на пиротехнически изделия.

21.12.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.12.2021 г.

21.12.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

17.12.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

16.12.2021

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019-2023 година

На заинтересованите се предоставя 30 дневен срок, считан от 16.12.2021 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от ЗНА, поради…

16.12.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №2774 / 16.12.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

14.12.2021

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 26.11.2021 г. Решение № 342/09.11.2021 г. по административно…

13.12.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ VI…

13.12.2021

Обява за свободно работно място (считано от 04.01.2022 г.) за служител по трудово правоотношение: Експерт „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” в общинска администрация на Община Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място (считано от 04.01.2022 г.) за служител по трудово правоотношение на длъжност: Експерт „Управление при кризи и…

10.12.2021

Обявление №М-3278 #1 / 03.12.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2559 от 30.11.2021 г. на…

09.12.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

08.12.2021

Обявление №М-3408 #1 / 29.11.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2476 от 25.11.2021 г. на Кмета на…

08.12.2021

Обявление №М-3236 #1 / 29.11.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2458 от 23.11.2021 г. на Кмета на…

08.12.2021

Обявление №М-3228 #1 / 29.11.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2456 от 23.11.2021 г. на Кмета на…

07.12.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.12.2021 г.

06.12.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ-514, Долна оряховица - Г. оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

06.12.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

01.12.2021

Възстановена е дейността на пазара в с. Джулюница

Община Лясковец информира заинтересуваните лица, че от 01.12.2021 г. е възстановено провеждането на „Пазар“ в с. Джулюница, Община Лясковец.Пазарът ще се провежда при…

01.12.2021

Обявление №М-2789 #5 / 01.12.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 2587/ 01.12.2021 год. на Кмета на…

26.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

25.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Йовевелектрик за Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VI - за…

23.11.2021

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2021-2022 г.

Заповеди №№ 2455, 2452, 2461, 2454, 2453, 2447, 2457 / 23.11.2021 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на…

19.11.2021

Заповед във връзка с провеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заповед №2414 / 17.11.2021 г. във връзка с провеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

19.11.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

18.11.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2022 г.

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)…

18.11.2021

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-9647/10.11.2021 г. на Областен управител на област Велико…

17.11.2021

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., по избирателни секции в община…

17.11.2021

График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец в предизборния ден за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година

График по Секционни избирателни комисии за получаване на изборните материали в предизборния ден - 20 ноември 2021 година (събота) от РИК и Общинска администрация при…

12.11.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.11.2021 г.

12.11.2021

Обявление №М-2760 #1 / 27.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2197 от 19.10.2021 г. на…

12.11.2021

Обявление №М-2720 #1 / 27.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2198 от 19.10.2021 г. на…

12.11.2021

Обявление №М-2575 #1 / 27.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2196 от 19.10.2021г. на Кмета на Община…

11.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

09.11.2021

Обявление №М-2535 #1 / 04.11.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 336 по Протокол № 41 от заседание…

09.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

08.11.2021

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на…

08.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 по КК и КР на гр. Лясковец, община…

08.11.2021

График за получаване на изборните материали на СИК/ПСИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец в предизборния ден за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 година

График по Секционни избирателни комисии за получаване на изборните материали в предизборния ден - 13 ноември 2021 година (събота) от РИК и Общинска администрация при…

05.11.2021

Заповед във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед №2334 / 05.11.2021 г. във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

04.11.2021

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед №РД-01-890 / 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от…

04.11.2021

Обучение на членовете на СИК във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Лясковец уведомява всички…

04.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

03.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

02.11.2021

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2022 г.

Заповед №2251 / 28.10.2021 г. за определяне границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в община…

02.11.2021

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., по…

02.11.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.11.2021 г.

02.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…
Материали с цел разясняване правата и задълженията на…

29.10.2021

Материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Централната избирателна комисия…

29.10.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

27.10.2021

Разяснителна кампания сред населението и демонстрация с машини за гласуване във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, уведомяваме…

27.10.2021

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

26.10.2021

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Заповед №2228 / 26.10.2021 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №ОА-01-4976 / 21.10.2021…

25.10.2021

Апел във връзка с наближаващата Задушница на 06.11.2021 г.

Уважаеми съграждани,Във връзка с наближаващата Задушница на 06.11.2021 г. (събота) и с цел оползотворяване на благоприятното време Ви приканвам да почистите гробните и…

21.10.2021

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението по общински път Лясковец - Честово

Община Лясковец, Ви уведомява, че се въвежда временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Извършване на ремонт на…

21.10.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

18.10.2021

Изтича срокът за подаване на Декларация за освобождаване от такса за битови отпадъци за имот, който няма да се ползва през 2022 г.

Отдел "Местни приходи", при Общинска администрация Лясковец, информира гражданите на общината, че срокът за подаване на Декларация за освобождаване от…

15.10.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Допълнение към документацията по приложение №2 за инвестиционно предложение за "Изграждане на плоски складове за смесено ползване - за минерални торове…

13.10.2021

Обявление №М-2702 #1 / 13.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2163 от 13.10.2021г. на Кмета на…

11.10.2021

Предложение за приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново, който е достъпен…

11.10.2021

Изтичат срокът за подаване на декларации за вида и броя на съдовете за битови отпадъци за 2022 г. и срокът за плащане на втора вноска на местни данъци и такси за 2021 г.

Отдел „Местни приходи“ при Община Лясковец напомня на юридическите лица - собственици на имоти на територията на община Лясковец, че на 31 октомври 2021 година…

11.10.2021

Съобщение за оспорване на Решение № 316 от 07.09.2021 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от Кмета на Община Лясковец против Решение № 316/07.09.2021 г. на…

08.10.2021

Съобщение за оспорване на Решение № 316 от 07.09.2021 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от Кмета на Община Лясковец против Решение № 316/07.09.2021 г. на…

06.10.2021

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

Заповед № ПО-09-202/30.09.2021 г., Заповед № ПО-09-203/30.09.2021 г., Заповед № ПО-09- 165/28.09.2021 г., Заповед № ПО-09-169/28.09.2021 г., Заповед № ПО-09-164/28.09.2021 г. и Заповед №…

06.10.2021

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №2120 / 04.10.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

06.10.2021

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед №2119 / 04.10.2021 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни…

06.10.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на плоски складове за смесено ползване - за минерални торове…

06.10.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

05.10.2021

Обявление №М-2397 #1 / 30.09.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2073 от 30.09.2021 г. на Кмета на…

05.10.2021

Обявление №М-2178 #1 / 20.09.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1913 от…

05.10.2021

Обявление №М-2169 #1 / 20.09.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1912 от…

05.10.2021

Обявление №М-2083 #1 / 20.09.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1914 от 08.09.2021г. на…

05.10.2021

Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година, приема…

04.10.2021

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

04.10.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

01.10.2021

Избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., по секции в община…

28.09.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.09.2021 г.

28.09.2021

Съобщение за спиране на водоподаването

Уважаеми съграждани, Ръководството на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД уведомява жителите на град Лясковец, че ще бъде извършена промивка и…

24.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Брот мел" ЕООД за проектиране, изграждане и експлоатация на Плоски складове за смесено ползване - за минерални…

23.09.2021

Решение за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Решение №3353 от 07.09.2021 г. на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен…

21.09.2021

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед №2022 / 20.09.2021 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни…

21.09.2021

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед №2021 / 20.09.2021 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни…

20.09.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

16.09.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

16.09.2021

Класиране след провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Началник на отдел "Местни приходи" в общинска администрация на Община Лясковец

На 13.09.2021 г. в 14:00 часа, конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1769/19.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец,на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на…

15.09.2021

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 263/13.07.2021 г. по административно дело № 204/2021 г., постановено…

15.09.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

14.09.2021

Обявление №М-1321 #2 / 14.09.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 315 по Протокол № 38 от заседание…

14.09.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.09.2021 г.

09.09.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

09.09.2021

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел "Местни приходи" в общинска администрация на Община Лясковец

Днес, 07.09.2021 г., се проведе заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1769/19.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец, със задача да определи системата за…

08.09.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

07.09.2021

Обявление №М-1842 #2 / 07.09.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1884/ 07.09.2021 год. на Кмета на…

07.09.2021

Обявление №М-1706 #2 / 07.09.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1885/ 07.09.2021 год. на Кмета на…

07.09.2021

Обявление №М-1633 #2 / 07.09.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1883/ 07.09.2021 год. на Кмета на…

07.09.2021

Обявление №М-1999 #1 / 07.09.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1882 от 07.09.2021г. на Кмета на…

02.09.2021

Обявление №М-1757 #3 / 02.09.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1847/ 30.08.2021 год. на Кмета на…

02.09.2021

Обявление №М-1302 #2 / 02.09.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1846/ 30.08.2021 год. на Кмета на…

02.09.2021

Заповед за изменение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №1870 / 02.09.2021 г. за изменение на Заповед №1697 / 09.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на…

02.09.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.09.2021 г.

01.09.2021

Партньорска среща по проект „Активизиране на местния потенциал - ГАЛОП“

На 09.09.2021 г., 11.00 ч. в Музей на гурбетчийското градинарство (гр. Лясковец ул. „Петър Караминчев“ №18) ще се проведе информационна среща по линия на проект…

30.08.2021

Уведомление до допуснатия кандидат до конкурса за заемане на длъжността: Началник на отдел „Местни приходи”

С настоящото на основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) Община Лясковец уведомява…

27.08.2021

Покана за обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лясковец - Стражица

Уважаеми дами и господа - представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на…

27.08.2021

Заповед за преустановяване на всички масови мероприятия, провеждани на открито, на територията на община Лясковец

Заповед №1838 / 27.08.2021 г. за преустановяване на всички масови мероприятия, провеждани на открито на територията на община Лясковец.

25.08.2021

Списък на допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел "Местни приходи" в общинска администрация на Община Лясковец

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Местни приходи”в общинска администрация на Община Лясковец - Милена Светославова…

25.08.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.08.2021 г.

23.08.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

17.08.2021

Обявление №М-2236 #1 / 17.08.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1756 от 17.08.2021г. на Кмета на…

17.08.2021

Обявление №М-1675 #1 / 17.08.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1468 от 12.07.2021г. на Кмета на…

17.08.2021

Обявление №М-1604 #1 / 17.08.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1466 от…

17.08.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №1745 / 16.08.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на…

17.08.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №1743 / 16.08.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на…

17.08.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

16.08.2021

Съобщение за оспорване на Наредбата за единен режим на зоните за ползване и застрояване на селскостопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, срещу…

10.08.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец до 31.08.2021 г.

Заповед № 1697/ 09.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец до 31.08.2021 г.

06.08.2021

Мерки за предотвратяване на пожари

Пожарът е неконтролирано горене, което нанася щети. За да има процес на горене е необходимо създаването на горима среда и наличието на източник на запалване. Това…

05.08.2021

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г.

Заповед № ПО-09-42 / 04.08.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между…

04.08.2021

Обява за изготвени предварителни регистри

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 от…

04.08.2021

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел "Местни приходи"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при…

30.07.2021

Обявление №М-1377 #1/ 30.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1614 от 29.07.2021г. на Кмета на…

30.07.2021

Обявление №М-1376 #1/ 30.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1615 от 29.07.2021г. на Кмета на…

30.07.2021

Оранжев код за много горещо време в област Велико Търново

За 30.07.2021 г. от НИМХ-МОН е обявен оранжев код за много горещо време в област Велико Търново с температури между 38°С и 41°С.Индексът за пожароопасност показва висока…
Съобщение във връзка с Преброяване 2021

29.07.2021

Съобщение във връзка с Преброяване 2021

Във връзка с Преброяване 2021, Община Лясковец уведомява заинтересованите лица, че списъкът с имената на преброители и контрольори за Преброяване 2021 на Община…
Съобщение на вниманието на гражданите, ползващи…

21.07.2021

Съобщение на вниманието на гражданите, ползващи услугите на Община Лясковец

Община Лясковец съобщава, че поради изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната…

20.07.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.07.2021 г.

19.07.2021

Съобщение на вниманието на гражданите и собствениците на пчелини разположени на територията на с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец и с. Мерданя

Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в съставните села на община Лясковец. Опушването срещу комари ще се извърши във вечерните часове…

19.07.2021

Съобщение на вниманието на гражданите на територията на община Лясковец и собствениците на пчелини разположени на територията на гр. Лясковец и с. Драгижево

Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в гр. Лясковец и с. Драгижево. Опушването срещу комари ще се извърши във вечерните часове на 19 юли…

15.07.2021

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за…

14.07.2021

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Чистач” по Проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец “

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец” финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…

14.07.2021

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец “

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

14.07.2021

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Психолог” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец “

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…

14.07.2021

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Портиер” по Проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец “

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…

14.07.2021

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец “

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

14.07.2021

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец “

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

14.07.2021

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 02.07.2021 г. Решение № 171/14.06.2021 г. по административно…

09.07.2021

Обявление №М-1489 #1 / 09.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1341 от 25.06.2021 г. на Кмета на…

08.07.2021

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

07.07.2021

На вниманието на собствениците на пчелини

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"…

07.07.2021

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение №277 от Протокол №33 от заседание на Общински съвет Лясковец от…

07.07.2021

Обявление №М-1331 #1 / 06.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1338 от 25.06.2021г. на Кмета на…

06.07.2021

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 10 юли 2021 г. на СИК/ПСИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец за провеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

График по Секционни избирателни комисии за получаване на изборните материали в предизборния ден на 10 юли 2021 г. от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец…

05.07.2021

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда по одобрен проект „Патробажна грижа + в Община Лясковец“

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен проект „Патробажна грижа + в Община Лясковец“, по…

05.07.2021

Материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г., Централната избирателна комисия разпространява материали с цел разясняване правата и…

05.07.2021

Заповед във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед №1399 / 02.07.2021 г. във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

01.07.2021

Община Лясковец подписа Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0167-C01 по проект „Патронажна грижа + в Община Лясковец“

На 29.06.2021 г. Община Лясковец подписа Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 с Министерството на труд и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски…

30.06.2021

Съобщение за провеждане на обучения във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съобщение за провеждане на обучения на членовете на секционни избирателни комисии и гражданите във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли…

30.06.2021

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., по избирателни секции в община Лясковец.

29.06.2021

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2021"

Заповед №1353 / 28.06.2021 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2021" на 03 и 04.07.2021 г.…

24.06.2021

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на празника на град Лясковец

Заповед №1332 / 24.06.2021 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на празника на град Лясковец, за периода 28-29.06.2021 г. чрез затваряне за…

24.06.2021

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Петропавловски събор на народното творчество”

Заповед №1229 / 17.06.2021 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Петропавловски събор на народното творчество”, чрез затваряне за…

24.06.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

22.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Променергомонтаж" АД за "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни…

22.06.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.06.2021 г.

22.06.2021

Съобщение за спиране на движението поради ремонт на ж.п. прелез в село Козаревец

Уважаеми съграждани, Община Лясковец, Ви уведомява, че поради извършване на механизиран ремонт на железния път в района на ж.п. прелез на км 304+650 в района ж.п…

22.06.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

18.06.2021

Обявление №М-1187 #3 / 18.06.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1236/ 17.06.2021 год. на Кмета на…

18.06.2021

Обявление №М-1186 #3 / 18.06.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1237/ 17.06.2021 год. на Кмета на…

18.06.2021

Обявление №М-653 #2 / 18.06.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1234/ 17.06.2021 год. на Кмета на…

18.06.2021

Обявление №М-522 #3 / 18.06.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1235/ 17.06.2021 год. на Кмета на…

18.06.2021

Обявление №М-1282 #1 / 18.06.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1171 от 08.06.2021г. на Кмета на…

17.06.2021

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…
Покана за официално награждаване на победителите в…

16.06.2021

Покана за официално награждаване на победителите в Националната изложба на ученическото творчество под надслов “Заедно”

Тази година за пети пореден път се проведе Националната изложба на ученическото творчество под надслов “Заедно”. Организаторите Община Лясковец, Местната…

15.06.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1212 / 15.06.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот с кадастрален №756, за който е отреден УПИ VI756, в кв. 121 по Подробен…

15.06.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…
Съобщение във връзка с провеждането на Събора на…

14.06.2021

Съобщение във връзка с провеждането на Събора на овцевъдите /18, 19, 20 юни/ и транспортиране на гражданите до Петропавловския манастир

Уважаеми жители и гости на Община Лясковец, В трите дни на Националния събор на овцевъдите, който ще се проведе на поляните около Петропавловския манастир, ще…

11.06.2021

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 03.02.2021 г. от 15:00 часа.

11.06.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

11.06.2021

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”

Заповед №1183 / 09.06.2021 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”, чрез затваряне за…

11.06.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.06.2021 г.

09.06.2021

Обявление №М-898 #1 / 09.06.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 271 по Протокол № 32 от заседание…
Информация във връзка с предприетите мерки за…

09.06.2021

Информация във връзка с предприетите мерки за ваксинация на гражданите

Във връзка с успешното провеждане на масовата имунизационна кампания в Република България срещу COVID-19, Община Лясковец уведомява всички жители на общината, че от 5…

09.06.2021

Списък на членовете на СИК на територията на Община Лясковец във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Списък на членовете на СИК на територията на Община Лясковец във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно Приложение №1…

08.06.2021

Обявление №М-1172 #1 / 08.06.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1170 от 08.06.2021г. на…

08.06.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

04.06.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.06.2021 г.

04.06.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

01.06.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

Заповед №1128 / 31.05.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

01.06.2021

Обявление за едно свободно работно място в с. Мерданя, за заемане на длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

28.05.2021

Съобщение за оспорване на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба на Областен управител на област Велико Търново срещу Наредба за…

27.05.2021

Обявление №М-1171 #1 / 27.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1015 от 17.05.2021г. на Кмета на…

27.05.2021

Обявление №М-1009 #1 / 27.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1016 от 17.05.2021г. на Кмета на…

27.05.2021

Обявление №М-966 #1 / 27.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1014 от 17.05.2021г. на Кмета на…

27.05.2021

Обявление №М-562 #3 / 27.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1066 от 20.05.2021г. на…

27.05.2021

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., по секции в община Лясковец.

27.05.2021

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за народни представители, за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

26.05.2021

Заповед за изменение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 31.05.2021 г.

Заповед №1062 / 19.05.2021 г. за изменение на Заповед №643 / 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 31.05.2021 г.

26.05.2021

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед №1092 / 25.05.2021 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

26.05.2021

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №1090 / 25.05.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

25.05.2021

Покана за Публично обсъждане на предложение до Общински съвет Лясковец за поемане на краткосрочен дълг за разплащане на просрочени задължения на Община Лясковец за дейност „Чистота“

На основание чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община…

20.05.2021

Заповед №1064 / 20.05.2021 г.

Предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и/или ползватели на земеделски земи и горски масиви, с цел намаляване на риска от пожари в…

19.05.2021

Обявление за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2021/2022 година

В изпълнение на Решение № 261/29.04.2021 г. на Общински съвет Лясковец и на основание чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя и чл. 98, ал. 2 и…

19.05.2021

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед №1039 / 18.05.2021 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

19.05.2021

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед №1038 / 18.05.2021 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

19.05.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №1059 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година…

19.05.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1057 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II - за производствено…

19.05.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1051 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2322…

19.05.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1050 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2314…

19.05.2021

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-350 / 23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни матроски (войнишки) длъжности във военните…

17.05.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.05.2021 г.

17.05.2021

Проучване мнението на жителите и заинтересованите страни от община Лясковец за разработване на Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа, Настоящата анкета има за задача да проучи мнението на жителите и заинтересованите страни от община Лясковец в процеса на разработване на…

12.05.2021

На вниманието на собствениците на пчелини

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"…

12.05.2021

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите…

11.05.2021

На вниманието на собствениците на пчелини

Уведомително писмо и план-график за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, от ДП "Национална компания железопътна…

10.05.2021

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-280 / 01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 40 (четиридесет) вакантни войнишки длъжности във военно формирование 28860 -…

10.05.2021

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Община Лясковец

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията Почетен гражданин и носител на Годишната награда на Община Лясковец - звания, които по…

07.05.2021

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „Общ работник” по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

05.05.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 31.05.2021 г.

Заповед №943 / 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

29.04.2021

Обявление №М-3356 #6 / 29.04.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 856 от 22.04.2021 г. на Кмета на…

29.04.2021

Обявление №М-848 #1 / 29.04.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 855 от 22.04.2021 г. на Кмета на…

29.04.2021

Обявление №М-732 #1 / 29.04.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 858 от 22.04.2021 г. на Кмета на…

28.04.2021

Обява за вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища

Със заповед №ОХ-308 / 15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 158 /сто петдесет и осем/ вакантни длъжности във военните формирования от…

27.04.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

26.04.2021

Покана за обществено обсъждане на изменения на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Лясковец-Стражица

Уважаеми дами и господа - представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на…

23.04.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

22.04.2021

Обявление №М-209 #4 / 22.04.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 857 от 22.04.2021 г. на Кмета на…

21.04.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.04.2021 г.

20.04.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

19.04.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

Заповед №826 / 19.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 19.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

16.04.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.04.2021 г.

16.04.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

14.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "СИД" АД, гр. Лясковец за частично изменение на ПУП - план за регулация и план за застрояване за смяна…

13.04.2021

Обявление М-592 #1 / 13.04.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 805 от 13.04.2021г. на Кмета на…

12.04.2021

Обявление М-519 / 19.03 2021 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план - …

09.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД гр. Лясковец за изграждане на „Силозно стопанство - 6 бр. силози с вместимост до 50 000 м3, авто…

09.04.2021

Обявление за свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

09.04.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №789 / 09.04.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2603…

09.04.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

Заповед №791 / 09.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

08.04.2021

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 108/25.03.2021 г., постановено от Административен съд - Велико…

07.04.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.04.2021 г.

06.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "СИД" АД за частично изменение на ПУП - план за регулация и план за застрояване за смяна предназначението на ПИ 143.21…

06.04.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

05.04.2021

Съобщение за оспорване на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба на Фондация „Върховенство на закона“ гр. София срещу чл.5, ал.1-3 от…

31.03.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

Заповед №725 / 30.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

31.03.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 31.03.2021 г.

30.03.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

29.03.2021

Заповед във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №694 / 25.03.2021 г. във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

26.03.2021

Съобщение за оспорване на Решение № 233 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от Кмета на Община Лясковец против Решение № 233/25.02.2021 г. на…

26.03.2021

Приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество

Община Лясковец обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 167/ 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец (обн. ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020 г.) е открита процедура за…

26.03.2021

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.

Решение №ВТ-07-ЕО / 2021 г. на РИОСВ - В. Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община…

25.03.2021

Обучение на членовете на секционни избирателни комисии във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Във връзка с предстоящото провеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., уведомяваме всички членове на секционни избирателни комисии (СИК) на…

24.03.2021

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-188 / 10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 / сто деветдесет и пет / войнишки длъжности за приемане на военна служба…

24.03.2021

Обявление М-490 #1 / 23.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 681 от 23.03.2021г. на Кмета на…

24.03.2021

Обявление М-372 #2 / 24.03.2021 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява че е изготвен комплексен проект за…

24.03.2021

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-2118/16.03.2021 г. на Областен управител на област Велико…

23.03.2021

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по избирателни секции в община Лясковец.

23.03.2021

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 11.03.2021 г. Решение № 56/18.02.2021 г. по административно…

19.03.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 31.03.2021 г.

Заповед №671 / 19.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

18.03.2021

Заповед №666 / 18.03.2021 г.

ОТНОСНО: Предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и/или ползвателите на горски масиви, в периода, в който са налице предпоставки за…

17.03.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №654 / 17.03.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

17.03.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.03.2021 г.

16.03.2021

Заповед за изменение и допълнение на Заповед №485 / 01.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №645 / 16.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед №485 / 01.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец.

16.03.2021

Заповед за утвърждаване на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

Заповед №642 / 16.03.2021 г. за утвърждаване на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница, община Лясковец.

12.03.2021

Обявление М-334 #1 / 12.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 631 от 12.03.2021г. на Кмета на…

12.03.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Аркус Армако Енерджи АД за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план - План за…

12.03.2021

Заповед за изменение и допълнение на Заповед №485 / 01.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

Заповед №629 / 12.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед №485 / 01.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец.

10.03.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.03.2021 г.

04.03.2021

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор”

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец - едно работно място.

04.03.2021

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (ръководител на звено за вътрешен одит)

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец…

02.03.2021

Обявление М-2608 #1 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 491 от 02.03.2021г. на Кмета на Община…

02.03.2021

Обявление М-260 #2 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 494 от 02.03.2021г. на Кмета на…

02.03.2021

Обявление М-260 #1 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 493 от 02.03.2021г. на Кмета на…

02.03.2021

Обявление М-222 #1 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 488 от 02.03.2021г. на…

02.03.2021

Обявление М-215 #2 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 492 от 02.03.2021г. на Кмета на…

02.03.2021

Обявление М-186 #1 / 01.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 483 от 01.03.2021г. на Кмета на…

02.03.2021

Обявление М-139 #1 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 489 от 02.03.2021г. на…

02.03.2021

Обявление М-76 #1 / 02.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 490 от 02.03.2021г. на…

02.03.2021

Заповед за възобновяване провеждането на пазара в с. Джулюница

Заповед №584 / 02.03.2021 г. за възобновяване провеждането на пазара в с. Джулюница

02.03.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

Заповед №485 / 01.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 01.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

02.03.2021

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия разпространява видеоклипове с цел разясняване правата…

02.03.2021

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

02.03.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.03.2021 г.

01.03.2021

Покана за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лясковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦВ изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на…

26.02.2021

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №465 / 26.02.2021 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на…

26.02.2021

Съобщение относно изготвяне технически паспорт на сградите

Община Лясковец напомня на собствениците на сгради, че на основание § 2, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за…

24.02.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.02.2021 г.

19.02.2021

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по секции в община Лясковец.

19.02.2021

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №430 / 19.02.2021 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

19.02.2021

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №429 / 19.02.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

18.02.2021

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

17.02.2021

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за народни представители, за Народно събрание на 04 април 2021 година

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

16.02.2021

Заповед №392 / 16.02.2021 г.

За ограничаване възникването на пожари в поземления и горски фонд на населените места по време на пролетно-лятното почистване и жътвената кампания.

16.02.2021

Предложение за приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт, да го публикува на интернет…

16.02.2021

Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година приема предложения на…

16.02.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.02.2021 г.

16.02.2021

Община Лясковец обявява подбор на кандидати за длъжността „Здравен медиатор”

I. Описание на длъжността „Здравен медиатор”:Здравният медиатор подпомага дейността на общината по провеждане на политики в областта на здравната профилактика…

15.02.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

12.02.2021

Община Лясковец обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Община Лясковец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, прием на…

11.02.2021

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

10.02.2021

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със заповед №ОХ-48 / 21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за военнослужещи във…

10.02.2021

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-72 / 28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „В.Левски” гр.В.Търново за…

09.02.2021

Обявление М-17 #1 / 01.02.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 137 от 12.01.2021 г. на Кмета на…

09.02.2021

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №345 / 04.02.2021 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

09.02.2021

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заповед №344 / 04.02.2021 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

04.02.2021

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2021 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, кани жителите на община Лясковец, юридически лица…

01.02.2021

Община Лясковец удължава срока за кандидатстване за свободни работни места за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка със създадената с Решение № 208/12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност…

01.02.2021

Община Лясковец удължава срока за прием за кандидат-потребители на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Лясковец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на…

29.01.2021

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.04.2021 г.

Заповед №301 / 29.01.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

28.01.2021

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси

Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват гражданите, че започна събирането на данък „Недвижими имоти“, такса „Битови отпадъци“ и данък „Моторно…

27.01.2021

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед №ОХ-23 / 13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 60 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната…

26.01.2021

Обява за свободни работни места за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка със създадената с Решение №208 / 12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност…

26.01.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.01.2021 г.

22.01.2021

Община Лясковец стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги и обявява прием за кандидат-потребители

Община Лясковец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на…

18.01.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №165 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.01.2021

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Заповед №166 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

15.01.2021

Предложение за изменение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

15.01.2021

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

15.01.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.01.2021 г.

15.01.2021

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и мотивите…
Включете се в анкетно проучване на общественото…

14.01.2021

Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г.

Уважаеми граждани на община Лясковец,В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на…

13.01.2021

Предложение за приемане на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

11.01.2021

Обявление № УТ-01-5636 #1 / 11.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 204 по Протокол № 25 от заседание…

08.01.2021

Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от селскостопанска и друга техника

Община Лясковец, уведомява за следното:Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите…

05.01.2021

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.01.2021 г.